Telefon: 708-969-0117

Rejestracja online na rok szkolny 2022/2023

  Dane Rodziców/Opiekunów
  Kontakt w nagłym przypadku  Uczeń #1 / Student #1  Zapisuję córkę/syna do*
  I am signing up my daughter/son for
  Klasa w roku szkolnym 2022/23*
  Grade level for 2022/23 school year

  Uczeń #2 / Student #2  Zapisuję córkę/syna do
  I am signing up my daughter/son for
  Klasa w roku szkolnym 2022/23
  Grade level for 2022/23 school year

  Uczeń #3 / Student #3  Zapisuję córkę/syna do
  I am signing up my daughter/son for
  Klasa w roku szkolnym 2022/23
  Grade level for 2022/23 school year

  Dodatkowe informacje (Additional Information)

  Jako prawny opiekun powyżej wymienionych uczniów:
  1. Stwierdzam wiarygodność wyżej podanej informacji.
  2. Zobowiązuję się powiadomić szkołę o zmianach w podanej informacji.
  3. Wyrażam zgodę na stosowanie się do regulaminu i zarządzeń szkoły.
  4. Zobowiązuje się do pełnej zapłaty za szkole.
  5. Wyrażam zgodę na zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej (www.szkolapulaskiego.org) Facebook, publikacjach związanych ze szkołą i dokumentach akceptowanych przez szkołę zdjęć i informacji o moim dziecku/moich dzieciach (informacji i zdjęć dotyczących uczestnictwa dziecka/dzieci w szkolnych uroczystościach). Wyrażam zgodę na używanie podanych wyżej danych kontaktowych do wykorzystania na potrzeby szkoły do otrzymywania telefonów, e-maili, SMS-ów oraz poczty regularnej.
  6. Zezwalam na udzielenie memu dziecku/moim dzieciom pierwszej pomocy w razie wypadku w czasie zajęć szkolnych włącznie z wezwaniem karetki pogotowia.
  7. Za niepodane problemy zdrowotne dziecka, jak specyficzne alergie, chroniczne choroby lub inne medyczne kondycje szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

  I am, as the legal guardian of the above listed students:

  1. I acknowledge the information above is complete and accurate.
  2. I agree to inform the school’s administration about all changes to the information placed on this from.
  3. I agree to follow the school’s by-laws, rules and regulations.
  4. I agree to pay in full all school charges.
  5. I give the school permission to display, or post on the school’s website (www.szkolapulaskiego.org) and Facebook posts including school related publications, document photos and information about my child/ children accepted by the school (information and photos concerning the participation of my child/ children in school celebrations). I allow the above contact details to be used for the school's needs to make phone calls, and send information through emails, standard mail, text messages, etc.
  6. I agree for my child/children to be given first aid in the event of an emergency during school hours, including an ambulance call.
  7. The school is not responsible for any undiscussed symptoms, such as specific allergies, chronic diseases or other medical conditions.

  UWAGA: Do opłaty rejestracyjnej doliczona zostaje opłata Paypal w wysokości: 2.2% + $0.30. 21/22 21/22 Tabela Opłat

  W przypadku wpłaty wyższej kwoty prosimy obliczyć i dodać opłatę Paypal (2,2% od wpłacanej kwoty plus $0.30).
  Please calculate and add the PayPal fee (2.2% of the amount of payment plus $0.30).

  22/23 Tution Rates  Potwierdzam, że przeczytałem/am i zgadzam się z powyższymi wiadomościami (I have read and agree to the information above)*