Telefon: 708-969-0117

Rejestracja online na rok szkolny 2020/2021

Dane Rodziców/Opiekunów
Kontakt w nagłym przypadkuUczeń #1 / Student #1Zapisuję córkę/syna do*
I am signing up my daughter/son for
Klasa w roku szkolnym 2020/21*
Grade level for 2020/21 school year
Zmiana*
Class day

Uczeń #2 / Student #2Zapisuję córkę/syna do
I am signing up my daughter/son for
Klasa w roku szkolnym 2020/21
Grade level for 2020/21 school year
Zmiana
Class day

Uczeń #3 / Student #3Zapisuję córkę/syna do
I am signing up my daughter/son for
Klasa w roku szkolnym 2020/21
Grade level for 2020/21 school year
Zmiana
Class day

Dodatkowe informacje (Additional Information)

Jako prawny opiekun powyżej wymienionych uczniów:
1. Stwierdzam wiarygodność wyżej podanej informacji.
2. Zobowiązuję się powiadomić szkołę o zmianach w podanej informacji.
3. Wyrażam zgodę na stosowanie się do regulaminu i zarządzeń szkoły.
4. Zobowiązuje się do pełnej zapłaty za szkole.
5. Wyrażam zgodę na zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej (www.szkolapulaskiego.org) Facebook, publikacjach związanych ze szkołą i dokumentach akceptowanych przez szkołę zdjęć i informacji o moim dziecku/moich dzieciach (informacji i zdjęć dotyczących uczestnictwa dziecka/dzieci w szkolnych uroczystościach). Wyrażam zgodę na używanie podanych wyżej danych kontaktowych do wykorzystania na potrzeby szkoły do otrzymywania telefonów, e-maili, SMS-ów oraz poczty regularnej.
6. Zezwalam na udzielenie memu dziecku/moim dzieciom pierwszej pomocy w razie wypadku w czasie zajęć szkolnych włącznie z wezwaniem karetki pogotowia.
7. Za niepodane problemy zdrowotne dziecka, jak specyficzne alergie, chroniczne choroby lub inne medyczne kondycje szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

I am, as the legal guardian of the above listed students:

1. I acknowledge the information above is complete and accurate.
2. I agree to inform the school’s administration about all changes to the information placed on this from.
3. I agree to follow the school’s by-laws, rules and regulations.
4. I agree to pay in full all school charges.
5. I give the school permission to display, or post on the school’s website (www.szkolapulaskiego.org) and Facebook posts including school related publications, document photos and information about my child/ children accepted by the school (information and photos concerning the participation of my child/ children in school celebrations). I allow the above contact details to be used for the school's needs to make phone calls, and send information through emails, standard mail, text messages, etc.
6. I agree for my child/children to be given first aid in the event of an emergency during school hours, including an ambulance call.
7. The school is not responsible for any undiscussed symptoms, such as specific allergies, chronic diseases or other medical conditions.

Ze względu na szczególną sytuację, w chwili obecnej przy rejestracji na rok szkolny 2020/2021 wymagana jest opłata rejestracyjna w wysokoci $100 od rodziny.Opłata rejestracyjna jest opłatą na poczet czesnego. W przypadku rezygnacji dziecka ze szkoly z kwoty tej będzie potrącone $50 kosztow manipulacyjnych.

Uwaga: Do opłaty rejestracyjnej doliczona zostaje opłata Paypal w wysokości: $2.50 (2.2% od $100 + $0.30). 20/21 20/21 Tabela Opłat

W przypadku wpłaty wyższej kwoty prosimy obliczyć i dodać opłatę Paypal (2,2% od wpłacanej kwoty plus $0.30).
If you make a higher payment, please calculate and add the PayPal fee (2.2% of the amount of payment plus $0.30).

Due to the current situation, registration for the upcoming 2020/2021 school year will include a $100 surcharge per family. In the event of a cancellation, a cost of $50 for the initial registration will be charged. 20/21 Tuition RatesPotwierdzam, że przeczytałem/am i zgadzam się z powyższymi wiadomościami (I have read and agree to the information above)*