Historia Szkoły

Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych - początki szkoły

Polska Szkoła im. Generała Kazimierza Pułaskiego jest najstarszą szkołą w metropolii chicagowskiej. Pierwsze wzmianki na temat jej założenia pochodzą z roku 1950, ale jako oficjalną datę powstania szkoły przyjmuje się rok 1951.  

Po II wojnie światowej, w 1948 roku, na ziemię amerykańską, na pokładzie okrętu General Black przybywają pierwsi Polacy z Niemiec.  W 1950 roku na terenie Chicago powstaje Koło Byłych Wychowawców i Wychowanków Polskich Szkół Średnich z Niemiec.  Organizacja ta zmienia nazwę na Koło Byłych Wychowawców i Wychowanków na Uchodźctwie i w ramach tej organizacji powstaje Sekcja Pedagogiczna wraz z kursami przedmiotów ojczystych.  Kursy te, to zalążek dzisiejszej szkoły im. Gen. Kazimierza Pułaskiego.  W umieszczonym w kronice szkolnej artykule prasowym z 1962 roku czytamy: „Do pierwszego zebrania organizacyjnego doszło w domu Franciszka Kokota- w roku 1950.  W tym pierwszym zebraniu organizacyjnym, które miało zadecydować o zainteresowaniu nauką języka ojczystego wśród Polonii, wzięła udział już istniejąca Sekcja Pedagogiczna. (…)  Od dnia założenia, szkoła poczęła żyć. Pierwszych 7 uczniów zaczyna pobierać naukę języka ojczystego, którą prowadzili w owym czasie zupełnie bezinteresownie, bez żadnych opłat PP. Mieczysław Ropejko, mgr Wygocki, Franciszek Kokot i pani Ewa Owsiak.”

Pierwsze pomieszczenia do nauki, szkoła otrzymuje bezpłatnie w lokalu Związku Polek.  Dnia 6 grudnia 1952 roku w Sali Związku Polek odbywają się pierwsze lekcje z udziałem 32 uczniów.  Pierwszym kierownikiem szkoły zostaje Przewodniczący Sekcji Pedagogicznej- Bolesław Nytko, a zajęcia prowadzone są przez dwie nauczycielki: Marię Swobodę i Matyldę Czypionkę.  Szkoła nosi nazwę: Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych.  Szkoła szybko rozrasta się. Otrzymuje pomoc finansową od Stowarzyszenia Samopomocy Nowej Emigracji. Legion Młodych Polek udostępnia szkole swój lokal na zajęcia.  W roku 1955 powstaje pierwsze Koło Rodzicielskie  Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych, które przejmuje dział administracyjny i pomaga w prowadzeniu szkoły. Pierwszym prezesem zostaje Andrzej Zalski. W szkole uczy się 200 uczniów. W 1956 roku drugie Zebranie Walne przegłosowuje pomysł opodatkowania  $1 miesięcznie każdej rodziny na rzecz szkoły.  Zajęcia odbywają się w 3 budynkach.  Dnia 7 listopada 1959 roku szkoła uzyskuje pomieszczenie w szkole publicznej im. Andersona przy ulicy Division.  W tym czasie w szkole uczy się już 500 uczniów a grono pedagogiczne liczy 7 nauczycieli. W 1960 roku probosz parafii św. Trójcy, ks. dr Stanisław Lisewski, zgadza się za opłatą wynająć wolne sale w szkole parafialnej przy ulicy Cleaver.  Szkoła pozostaje na terenie parafii św. Trójcy do 1977 roku.  Od chwili powstania w 1955 roku Komitetu Rodzicielskiego, w szkole systematycznie następuje podział ról i zadań. Nauczyciele uczą i wychowują, natomiast rodzice dbają o materialny byt szkoły.  

Polska Szkoła im. Gen. Kazimierza Pułaskiego

Dnia 7 grudnia 1958 roku wchodzi w życie pierwszy regulamin szkoły uchwalony przez Walne Zebranie. Dokument ten jako ważny i żywy modyfikowany jest według wymogów życia zbiorowego i organizacyjnego. Pierwsze poprawki następują już w 1959 roku, podczas Walnego Zebrania, po odwołaniu kierownika szkoły Kazimierza Liberadzkiego.  Wprowadza sią zapis, że kierownik szkoły bedzie wybierany i zatrudniany przez Komitet Rodzicielski.  Pierwszego wyboru dokonuje się podczas nadzwyczajnego Walnego Zebrania 13 grudnia 1959 roku.  Kierownikiem szkoły zostaje Kazimierz Lorenc. Na tym samym zebraniu szkoła zmienia swą nazwę na Polska Szkoła im. Gen. Kazimierza Pułaskiego,  w celu otrzymania pomocy finansowej od Illinois Board of Education. 


Ważne miejsce w życiu szkoły zajmuje Gimnazjum Polskiej Szkoły im. Gen. K. Pułaskiego.  W roku 1960 powstaje pierwsza klasa gimnazjum, licząca 7 osób. Co roku przybywają następne klasy i po czterech latach Szkoła Pułaskiego ma pełne czteroklasowe gimnazjum, które jest najstarszym polskim gimnazjum w Chicago.  Od 1967 roku uczniowie IV klasy  gimnazjum prowadzonej przez panią Marię Neumann wygłaszają odczyty na Polskim Uniwersytecie  Ludowym, na tematy dotyczące literatury polskiej i postaci sławnych Polaków.  Na początku lat 70. uczniowie wszystkich klas występują w audycjach radiowych dr Włodzimierza Sikory.  Audycje cieszą się zainteresowaniem i są powtarzane na prośby słuchaczy. Uczniowie klasy II gimnazjum występują też w programie telewizyjnym p. Zenona Kwiatkowskiego. 


W 1968 roku szkoła poszerza swój program o ósmą klasę. W szkole podstawowej i liceum uczy się na dwie zmiany 830 uczniów. Zachodzi potrzeba utworzenia dodatkowej szkoły. Zarząd szkoły uczestniczy w otwarciu nowej szkoły pod nazwa Polska Szkoła im. H. Sienkiewicza w Cicero na południowych przedmieściach. Część uczniów ze szkoły Pułaskiego przepisuje się do szkoły Sienkiewicza.


Rok 1972 przynosi zmiany statutowe. Podczas Walnego Zebrania 30 kwietnia 1972 roku,  Koło Rodzicielskie zmienia nazwą na Stowarzysznie Rodzicow i Nauczycieli Polskiej Szkoły im. Gen. K. Pułaskiego.


W 1976 roku szkoła przenosi się do budynku szkoły parafialnej św. Wacława - blisko centrum Polonii chicagowskiej. Pojawia się potrzeba kształcenia dzieci cztero- i pięcioletnich.  W 1986 roku powstaje w szkole klasa przedszkolna. W 1993 roku szkoła ponownie musi zmienić lokalizację i przenosi się na północne przedmieścia Chicago do parafii św. Moniki.  Niestety współpraca z parafią nie układa się i szkoła po roku przenosi się do parafii św. Rozalii w Harwood Heights, gdzie prowadzi zajęcia przez następnych 28 lat.


W 2002 roku na wniosek kierownika szkoły p. Ewy Wejdy, Rada Pedagogiczna przegłosowuje zmianę programu gimnazjum z czteroletniego na trzyletnie z wydłużeniem czasu zajęć z 2,5 godzin w każdą sobotę na 4 godziny. 


Dnia 23 kwietnia 2005 roku w szkole ma miejsce wizytacja przedstawicieli Illinois Department of Education.  Szkola otrzymuje Akredytacje Stanowego Departmanetu Edukacji, która jest corocznie odnawiana.


W marcu 2022 roku z powodu problemów strukturalnych, Archidiecezja chicagowska zamyka budynek przy parafii św. Rozalii i  wypowiada umowę. Nową siedzibą polskiej szkoły jest szkoła podstawowa Union Ridge School. 


Polska szkoła im. Gen. Kazimierza Pułaskiego, nie tylko zmienia lokalizację, ale również wprowadza nowoczesny, kreatywny model nauczania w polonijnej szkole, który odpowiada współczesnym standardom kształcenia.

Prezesi Polskiej Szkoły im. Gen. Kaziemierza Pułaskiego

W ciągu długiej ponad 70 letniej historii szkoły obowiązki Prezesa Komitetu Rodzicielskiego pełnili:

 • Andrzej Zalski (1955-1958)
 • dr Władysław Dąbek (1958-1960)
 • Gracjan Poholski (1960-1961)
 • Roman Franczak (1961)
 • Bogusław Musiałowicz (1961-1963)
 • Stanisław Łobodziński (1963-1968)
 • Tadeusz Szebert (1968-1972)
 • Ryszard Mazurek (1972-1974)
 • Eugeniusz Barwicki (1947-1976)
 • Witold Pawlikowski (1976-1985)
 • Elżbieta Górnikiewicz (1985-2004)
 • Agata Woźny (od 2004 do chwili obecnej)

Dyrektorzy Polskiej Szkoły im. Gen. Kaziemierza Pułaskiego

W ciągu długiej, ponad 70 letniej historii szkoły obowiązki dyrektora szkoły pełnili kolejno:

 • Bolesła Nytko (1952)
 • Zygmunt Wygocki
 • Franciszek Kokot
 • Kazimierz Liberadzki (1952-1959)
 • Kazimierz Lorenc (1959-1962)
 • Zofia Zioło (1962-1964)
 • Michał Szymański (1964-1965)
 • Kazimierz Serwas (1965-1973)
 • Józef Chłanda (1973-1977)
 • Jadwiga Janczewska (1977-1979)
 • Józef Żurczak (1979-1984)
 • Maria Kożuchowska (1984)
 • Maria Żurczak (1984)
 • Helena Sromek (1985-2000)
 • Ewa Wejda (2001-2011)
 • Agata Michałkiewicz (2011-2022)
 • dr Agnieszka Oskiera (od 2022 do chwili obecnej)     

Tradycje szkolne

Sztandary szkoły

W życiu każdej organizacji ważne są symbole i znaki, które reprezentują ją na zewnątrz. Nasza szkoła może się poszczycić dwoma takimi symbolami. Są to sztandary, które zostału podarowane przez p. Eugenię Chmielewską oraz Fracisa Lorenza.  Pierwszy, ręcznie haftowany sztandar Szkoła im. Gen. K. Pułaskiego otrzymała z rąk wieloletniej nauczycielki- pani Eugenii Chmielewskiej.  Aktu poświęcenia dokonał 28 kwietnia 1962 roku jego Eminencja Biskup Alojzy Wycisło.  Natomiast drugi sztandar został wręczony szkole tego samego dnia przez Francisa Lorenza, skarbnik administracji stanowej. Był to sztandar stanu Illinois.  Dnia 15 września 1990 roku odbyło się poświęcenie drugiego, nowego sztandaru szkoły „Non Alius Regit”, zaprojektowanego przez prezesa Witolda Pawlikowskiego przy artystycznej pomocy plastyka Waldemara Kowala. 

 

Uroczyste ukończenie liceum Polskiej Szkoły im. Gen. Kazimierza Pułaskiego

Liceum Szkoły Pułaskiego kultywuje piękna tradycję uroczystego rozdania świadectw ukończenia szkoły. Na bankiet z tej okazji zapraszani są rodzice, nauczyciele, przedstawiciele organizacji polonijnych.  Młodzież przygotowuje część artystyczną i dziękuje nauczycielom za wiele lat pracy. Zarząd szkoły wręcza absolwentom wybite w brązie medale, które upamiętniają naukę w liceum Polskiej Szkoły im. Gen. K. Pułaskiego. Projektantką medalu jest Joanna Adamska-Koperska, absolwentka naszej szkoły, ilustratorka wydawnictw w dziedzinie medycyny, biologii i kartografii.

 

Bal maturalny

Tak, jak i w Polsce nasi uczniowie biora udział w najważniejszym balu, który organizowany jest w ostatniej klasie liceum, 100 dni przed maturą. Tradycja ta zaistniała w aglomeracji chicagowskiej w 1994 roku i cieszy się dużą popularnością wśród polonijnej młodzieży. Każdego roku uczniowie ostatniej klasy licealnej biora udział w tradycyjnej studniówce. Szkoła Pułaskiego była dwukrotnie współorganizatorem balu maturalnego – pierwszej studniówki, w której uczestniczyło 80 osób oraz w 2011 roku, w którym wzięło udział 677 uczniów i ok. 100 kierowników, prezesów i nauczycieli polskich szkół polonijnych aglomeracji chicagowskiej. 

 

Uroczyste wręczenie świadectw maturalnych przez konsula RP

Od 1993 roku ubrani w białe togi i czapki maturzyści uczestniczą w mszach św. graduacyjnych organizowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, w czasie której otrzymują pamiątkowe dyplomy z rąk konsula RP oraz prezesa Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago.

0
lat doświadczenia
0 +
Szczęśliwich studentów
0 +
Nauczycieli

Misja Szkoły

Priorytetowym celem Polskiej Szkoły im. Gen. Kazimierza Pulaskiego jest kreatywne i innowacyjne nauczanie:

 

języka i kultury polskiej
historii Polski
geografii Polski

z wykorzystaniem najnowszych technik informatycznych i informacyjnych.

Wpisujemy się tym samym w wszechstronny i harmonijny rozwój naszych uczniów. Pomagamy rozwijać w życzliwej atmosferze osobowość, charakter i pasję polonijnej młodzieży. Dajemy solidne podstawy zachęcające młode pokolenie do zgłębiania i poszerzania wiedzy o Polsce. Pamiętając o naszej przeszłości narodowej, tworzymy teraźniejszość i przyszłość.

Misją szkoły jest również promowanie dziedzictwa polskiego wśród lokalnej społeczności, przyczyniając się do rozpoznawalności i kreowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków.