Regulamin Ucznia

Postanowienia Ogólne

Regulamin ucznia określa sposób postępowania w typowych i dających się przewidzieć okolicznościach, porządkuje najważniejsze aspekty codziennego życia Szkoły im gen. Kazimierza Pułaskiego w Harwood Heights. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego uczniów i umożliwia zachowanie porządku oraz dyscypliny na terenie szkoły.

OBOWIĄZKI UCZNIA:
 1. Językiem obowiązującym w szkole jest język polski.
 2. Uczeń uczęszcza do szkoły regularnie.
 3. Opuszczone lekcje usprawiedliwiają rodzice u wychowawcy klasy osobiście lub pisemnie.
 4. Na lekcje przychodzi punktualnie.
 5. Przynosi ze sobą porządnie utrzymane książki i zeszyty, przybory szkolne do pisania oraz pomoce naukowe potrzebne do nauki.
 6. Na lekcjach pilnie uważa i wykonuje polecenia nauczyciela.
 7. Odrabia sumiennie prace domowe i uzupełnia zaległości w wyniku nieobecności w szkole.
 8. Jest dobrym kolegą/ dobrą koleżanką.
 9. Szanuje sprzęty, urządzenia szkolne i cudzą własność. Za wszelkie zniszczenia ponosi pełną odpowiedzialność wraz z rodzicami.
 10. Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują nauczyciel.
 11. Na 10-minutowej przerwie:
  • Uczeń nie może opuszczać budynku szkolnego podczas przerw bez nadzoru nauczyciela,
  • zachowuje się poprawnie, słucha nauczycieli i dyżurujących rodziców,
  • nie przebywa w toaletach bez potrzeby,
  • po przerwie zobowiązany jest wrócić punktualnie do klasy.
  • nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych uczniów.
 1. Nie może siedzieć podczas lekcji w czapce, kapturze lub kurtce.
 2. Nie może przynosić na lekcje: piłek, wrotek, gier elektronicznych, radia i innych odtwarzaczy elektronicznych. Nie może używać telefonów komórkowych w czasie lekcji.
 3. Uczeń korzysta bezpłatnie z biblioteki szkolnej. Lektura domowa jest obowiązkowa.
 4. Sześć dni nauki w roku ( lub 3 dni w półroczu ) opuszczonych bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie ucznia z ewidencji szkolnej.
 5. W szkole obowiązuje zakaz używania niecenzuralnych słów w języku polskim i angielskim.
 6. Używanie przez ucznia niecenzuralnych słów, przekleństw na lekcji lub na terenie szkoły (wszystkich budynków szkolnych i terenu wokół zabudowań) będzie karane:
  • wezwaniem do szkoły rodziców i rozmową z uczniem i rodzicami,
  • usunięciem ucznia z listy uczniów Polskiej Szkoły im. gen. K. Pułaskiego.

NAGRODY
 1. Za dobre zachowanie, pilność i postępy w nauce uczeń zostaje wyróżniony wobec klasy, rodziców lub szkoły.

KARY
 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń zostaje ukarany:
  • Rozmową w obecności wychowawcy i dyrektora szkoły.
  • Spotkaniem z rodzicami.
  • Obniżeniem stopnia z zachowania.
  • Zawieszeniem w prawach ucznia.
  • Usunięciem ze szkoły.

Regulamin niniejszy uchwalony przez Radę Pedagogiczną i przyjęty do wiadomości przez Zarząd Koła Rodziców wchodzi w życie z dniem 11 września 2021.

**Poprawka naniesiona i zatwierdzona w dniu 25 września 2021.