Walne zebranie – 09.26.09

Dnia 26 września 2009r. odbyło się w naszej szkole Walne Zebranie.
Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Rodziców pani Agata Woźny,
która powitała wszystkich zgromadzonych. Następnie pani Prezes przedstawiła porządek obrad zebrania, który jednogłośnie został przyjęty.
Pani Agata Woźny w swoim sprawozdaniu omówiła pracę członków Zarządu, oraz uroczystości
i wydarzenia szkolne, w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice
i członkowie komitetu. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Kierownika szkoły pani Ewy Wejdy, która przedstawiła statystycznie liczbę uczniów naszej szkoły w roku 2009/2010. Pani kierownik przedstawiła nauczycieli poszczególnych klas, opiekunów grupy teatralnej, SOS i Słoneczek. Następnie odczytane zostało sprawozdanie pracy Kierownika i Rady Pedagogicznej, w którym zostały omówione programy nauczania, wydarzenia szkolne, uroczystości oraz wycieczki, które odbyły sie podczas ubiegłego roku szkolnego.  Po wystąpieniu Kierownika szkoły nastąpiło sprawozdanie skarbnika pana Wacława Schejbala
i sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Andrzeja Kramskiego. Następnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano nowy Zarząd Szkoły. W jego szeregi  wstąpiły trzy nowe panie: Beata Biński, Agnieszka Dobrzycki i Bogusława Raszewski. Na stanowisko skarbnika szkoły powołano Panią Marię Waksmundzką. Pan Wacław Schejbal po 49 latach społecznej pracy na rzecz szkoły odszedł na zasłużoną emeryturę. Zebranie zostało zakończone przez panią Prezes podziękowaniem wszystkim uczestnikom za udział
w tak ważnym dla szkoły wydarzeniu.

Beata Wrona